De burger schuift aan…

Alle lokale overheden staan voor grote uitdagingen op het gebied van de omgevingswet, sociaal domein en visieontwikkeling. Er is een wereld te winnen als inwoners en andere relevante partijen meepraten en -beslissen over deze belangrijke vraagstukken. Hoe voer je dan het juiste gesprek en bereik je een brede en relevante groep mensen?

Participatie vraagt om maatwerk

Maatschappelijke opgaven vragen om een integrale en samenhangende aanpak. De burger heeft een beleidsbepalende invloed op het bestuur. De overheid krijgt steeds meer de rol om in te spelen op burgerinitiatieven en het faciliteren van denkkracht van inwoners. Maar hoe geef je participatie vorm op een dusdanige wijze dat draagvlak en daadkracht in samenhang zijn?

Expertise voor resultaat

Beeldkazerne is een expertisebureau dat gestructureerd overheden ondersteunt participatietrajecten vorm te geven en succesvol te implementeren. Met onze ondernemende en gestructureerde aanpak helpen we het verschil te maken in de uitvoeringskracht van de publieke sector.

Werken naar draagvlak

De Beeldkazerne helpt bij het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Wij vertalen deze complexe uitdagingen naar werkbare methodiek. Op basis van gedegen onderzoek, brengen wij standpunten en belangen in kaart en bepalen we welke participatiemethodes het beste aansluiten bij de doelgroep. Naast standpunten en belangen, houden we ook rekening met de invloed van belanghebbenden om op de meest effectieve wijze doelgroepen bij het proces te betrekken en betrokken te houden. Altijd met het doel om op basis van brede input, tot optimale en breed gedragen project- en gebiedsontwikkelingen te komen.

We halen eerst breed informatie op, werken met een selecte groep het proces of de inhoud van de planvorming verder uit en koppelen in omgekeerde volgorde weer aan de deelnemers van het participatietraject terug om het draagvlak te peilen.

Op zoek naar expertise in veranderingsprocessen, (burger)participatie en strategische merkwaarde-trajecten voor het publieke domein? Met onze ondernemende aanpak helpen wij het verschil te maken in de uitvoeringskracht van de publieke sector! Meer weten? Contact ons!

Neem contact met ons op!

Laat u inspireren door de participatieprojecten waarbij de Beeldkazerne betrokken is:

Ontwikkeling strategische visie Gemeente Gorinchem: “GO2032”
In het visietraject GO2032 probeert de gemeente Gorinchem samen met de bewoners een visie te ontwikkelen richting de toekomst. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de bewoners. Door middel van verschillende activiteiten en sociale media worden zij geprikkeld om mee te praten, mee te bepalen en mee te werken aan het Gorinchem van de toekomst.

Praktijkcase visietraject Gemeente Gorinchem

Gemeente Zwijndrecht: “Mini Burgertop!”
In een “pakkende” werkvorm, een super brainstorm waarbij gebruikt werd gemaakt van zowel digitale als persoonlijke interactie, werden diverse strategische uitgangspunten door een groep van 100 mensen gepeild. Deze methodiek heeft bijgedragen aan de definiëring en toetsing van de plannen voor de toekomst voor de Gemeente Zwijndrecht.

Praktijkcase Mini Burgertop Gemeente Zwijndrecht

Ontwikkeling strategische visie Gemeente Vijfheerenlanden: “FOCUS 2035”
Vanuit burgerparticipatie werken aan eenheid in verscheidenheid! Dat is de omschrijving die past bij de vorming van de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden. Met het visualiseren en structuren van de juiste stappen tot de uiteindelijke vorming van de visie heeft Beeldkazerne bijgedragen aan het afwegingskader waarop toekomstige besluiten kunnen worden afgewogen en nieuwe ontwikkelingen binnen breder perspectief kunnen worden geplaatst.

Praktijkcase strategische visie Gemeente Vijfheerenlanden

Pilot dementievriendelijke gemeenschap Gemeente Gorinchem: “Voor ik het vergeet …”
Dementie kan ons allemaal overkomen. Met de prognose dat in 2020 ruim 300.000 inwoners in Nederland aan dementie lijden, is het van het grootste maatschappelijk belang het taboe rond dementie te doorbreken. Met een verrassend concept van Beeldkazerne heeft men inwoners van de Lingewijk in Gorinchem laten ervaren wat het is om dementie te hebben. Dit heeft gezorgd voor een intrinsieke betrokkenheid van de problematiek en heeft mensen gestimuleerd een echte bijdrage te leveren aan een wijkactieplan voor sociale cohesie en verbinding.

Praktijkcase dementievriendelijke gemeenschap Gemeente Gorinchem

Transformatie Integraal Sociaal Beleid Gemeente Gorinchem: “Krachtig Gorinchem”
Integraal werken binnen het Sociaal Domein. Je kunt beter helpen als er sprake is van een samenhangende aanpak waarbij aandacht is voor alle problemen van de cliënt, de samenhang daartussen en waarbij de behoeften van de cliënt leidend zijn. Op organisatorisch vlak kun je ervoor zorgen dat instellingen, hulpverleners en overheden met elkaar samenwerken in plaats van langs elkaar heen. Het doel is dat cliënten beter geholpen worden. Integraal werken maakt de dienstverlening op de lange termijn niet alleen effectiever, maar ook goedkoper. Het gaat om het gebruik maken van de kracht van mensen. Beeldkazerne heeft een vertaalslag gemaakt van deze complexe problematiek, waarbij uitvoerenden vanuit een werkbare aanpak kunnen werken aan een Integraal Sociaal Beleid binnen het domein. Daarnaast heeft Beeldkazerne door middel van het zichtbaar maken oprechte, eerlijke en menselijke beelden, de primaire doelstelling van de aanpak gevisualiseerd. Krachtige beelden van krachtige mensen: “Krachtig Gorinchem!”

Integraal Sociaal Beleid Gemeente Gorinchem

Pionieren in het sociaal domein
Het seminar ‘pionieren in het sociaal domein’ bracht circa 140 deelnemers bij elkaar in Fort Altena. Niet alleen mensen uit de zorg, participatie initiatieven en de arbeidsmarkt waren vertegenwoordigd, maar ook bestuurders, managers en financiële investeerders lieten zich deze middag inspireren door diverse pioniers. De doeners en visionairs, die binnen de bestaande wet- en regelgeving grenzen opzochten en nieuwe mogelijkheden wisten te creëren. Er werden verbindingen gelegd, die tot op de dag van vandaag in een samenwerking resulteerden. De boodschap was duidelijk: Pionieren is toch vooral een kwestie van gewoon dóen!

Pionieren in het sociaal domein

 

Nieuwsoverzicht

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ik geef toestemming aan Beeldkazerne om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.